Сайтът използва "бисквитки", за да може да функционира правилно и да улеснява вашето сърфиране.

Програми и проекти

НУ "Васил Левски", град Кричим  получи одобрение по НП "Заедно в изкуствата и спорта"- 2022 година. През учебната 2022/2023 година в НУ "Васил Левски"-град Кричим ще бъдат сформирани следните групи:
1. Модул 1  Изкуства:
- Вокална група - I възрастова група - I-IV клас
- Театрална група- I възрастова група - I-IV клас
2. Модул 2 Спорт
- Отбор по футбол момчета - I-IV кла


Съобщение - прочети


НУ "Васил Левски" осигури за своите ученици вътрешна (подвижна) площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП), в изпълнение на проект, одобрен по НП"Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда". Площадката е с размери 5м.х4,5 м. Оборудването включва велосипед, светофар, стоп палка, сигнални жилетки, пътни знаци, симулиращи очила, конуси, програмируем робот, каска за велосипедист, информационни табла за обучение по БДП.

 


НУ "Васил Левски", град Кричим  ще кандидатства по НП "Заедно в изкуствата и спорта"- 2022 година. Отчитайки желанията на учениците и в случай на одобрение на проектното предложение за учебната 2022/2023 година ще бъдат сформирани следните групи:
1. Модул 1  Изкуства:
- Вокална група - I възрастова група - I-IV клас
- Театрална група- I възрастова група - I-IV клас
2. Модул 2 Спорт
- Отбор по футбол момчета - I-IV клас / минимум 12 ученици и максимум 20 ученици/

За повече информация: https://www.mon.bg/bg/101131


 Проекти, по които е работило и работи училището:

 • Проект "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи"
 • Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
 • Проект „Образование за утрешния ден“
 • Проект „Подкрепа за успех”
 • НП Оптимизиране на училищната мрежа мярка "Без свободен час";
 • Подпомагане на българските библиотеки;
 • Да огънем етнобариерата в пъстроцветен венец;
 • Нов шанс за успех;
 • НП Оптимизиране на училищната мрежа мярка изплащане на обещетения на персонала;
 • Квалификация на педагогическите специалисти по ОПРЧР;
 • НК "Участвам и променям";
 • Целодневно ще учим, за да сполучим;
 • Здрави, силни, умни;
 • "Природата и децата"

Информационна платформа за педагогически специалисти
https://teachers.mon.bg/

Информационната платформа подкрепя дейностите по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


УЧЕБНА 2020/2021 г.


ES In

 Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи"

Съобщение - прочети


ESApIn

 Проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

12.10.2020 Назначаване на Образователен медиатор - прочети

Съобщение - прочети


ESOUDIn

Проект BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Съобщение - прочети


ESPuIn

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех”

Съобщение - прочети


УЧЕБНА 2019/2020 г.


 ESOUDIn

 Проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" се реализира по ОП "Наука и образоване за интелигентен растеж (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрезЕвропейските структурни фондове, с конкретен бенефициент - МОН

Продължителността на проекта е 36 месеца: 15.10.2019 г. - 15.10.2022 г.
 1. Заповед №РД 09-290/25.11.2019г. на Министър на МОН за утвърждаването на държавните и общински училища, които да участвата в изпълнението на дейностите по проекта - документ
 2. Приложение 1 - документ
 3. Обща информация за проекта - документ
 4. Правила за изпълнение на дейност 6 - документ

ESApIn

 ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.005 "Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищно образование"

Стартират дейности по проект BG05M2OP001-3.005 "Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищно образование", осъществяван с финансовата подкрепа по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

 1. Заповед № РД 09-2775/28.10.2019 г. - документ
 2. Указания за изпълнение на дейностите по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищно образование" - документ
 3. Декларация за конфликт на интереси -обр. 2 - документ
 4. Декларация образец банкова сметка на училище или дг- обр. 6 - документ
 5. Бланка проект - документ 

ESPuIn

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

Стартират дейности по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех", осъществяван с финансовата помощ на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

 1. Писмо на МОН -9105-139 - документ
 2. Заповед за училищата, включени в проект "Подкрепа за успех" - документ
 3. Приложение 1 към Заповед РД 09-1092 от 11.04.2019 г. - документ
 4. Общи методически указания за прилагането на Регламент (EС)2016/679 - документ

За училищата от Приложение 1:

 1. Индивидуална карта за ученик - документ
 2. Декларация-конфликт на интереси - документ
 3. Заявление за участие в проект - училище - документ
 4. Приложение №1 - карта за участие ученик - документ
 5. Приложение №2 към чл.18 от Указанията - документ
 6. Приложение №3 - Декларация за информирано съгласие - документ
 7. Приложение №7 към Указания - Примерна длъжностна характеристика на социален работник в училище - документ
 8. Приложение №9 към чл.90 от Указанията  - Стандартна таблица на разходите за единица продукт по процедура BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" - документ

 

 

Facebook
On-line потребители

В момента има 4  гости и няма потребители и в сайта