Сайтът използва "бисквитки", за да може да функционира правилно и да улеснява вашето сърфиране.

Проекти

 Проекти, по които е работило и работи училището:

 • Проект "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи"
 • Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
 • Проект „Образование за утрешния ден“
 • Проект „Подкрепа за успех”
 • НП Оптимизиране на училищната мрежа мярка "Без свободен час";
 • Подпомагане на българските библиотеки;
 • Да огънем етнобариерата в пъстроцветен венец;
 • Нов шанс за успех;
 • НП Оптимизиране на училищната мрежа мярка изплащане на обещетения на персонала;
 • Квалификация на педагогическите специалисти по ОПРЧР;
 • НК "Участвам и променям";
 • Целодневно ще учим, за да сполучим;
 • Здрави, силни, умни;
 • "Природата и децата"

Информационна платформа за педагогически специалисти
https://teachers.mon.bg/

Информационната платформа подкрепя дейностите по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


УЧЕБНА 2020/2021 г.


ES In

 Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи"

Съобщение - прочети


ESApIn

 Проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

12.10.2020 Назначаване на Образователен медиатор - прочети

Съобщение - прочети


ESOUDIn

Проект BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Съобщение - прочети


ESPuIn

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех”

Съобщение - прочети


УЧЕБНА 2019/2020 г.


 ESOUDIn

 Проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" се реализира по ОП "Наука и образоване за интелигентен растеж (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрезЕвропейските структурни фондове, с конкретен бенефициент - МОН

Продължителността на проекта е 36 месеца: 15.10.2019 г. - 15.10.2022 г.
 1. Заповед №РД 09-290/25.11.2019г. на Министър на МОН за утвърждаването на държавните и общински училища, които да участвата в изпълнението на дейностите по проекта - документ
 2. Приложение 1 - документ
 3. Обща информация за проекта - документ
 4. Правила за изпълнение на дейност 6 - документ

ESApIn

 ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.005 "Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищно образование"

Стартират дейности по проект BG05M2OP001-3.005 "Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищно образование", осъществяван с финансовата подкрепа по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

 1. Заповед № РД 09-2775/28.10.2019 г. - документ
 2. Указания за изпълнение на дейностите по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищно образование" - документ
 3. Декларация за конфликт на интереси -обр. 2 - документ
 4. Декларация образец банкова сметка на училище или дг- обр. 6 - документ
 5. Бланка проект - документ 

ESPuIn

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

Стартират дейности по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех", осъществяван с финансовата помощ на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

 1. Писмо на МОН -9105-139 - документ
 2. Заповед за училищата, включени в проект "Подкрепа за успех" - документ
 3. Приложение 1 към Заповед РД 09-1092 от 11.04.2019 г. - документ
 4. Общи методически указания за прилагането на Регламент (EС)2016/679 - документ

За училищата от Приложение 1:

 1. Индивидуална карта за ученик - документ
 2. Декларация-конфликт на интереси - документ
 3. Заявление за участие в проект - училище - документ
 4. Приложение №1 - карта за участие ученик - документ
 5. Приложение №2 към чл.18 от Указанията - документ
 6. Приложение №3 - Декларация за информирано съгласие - документ
 7. Приложение №7 към Указания - Примерна длъжностна характеристика на социален работник в училище - документ
 8. Приложение №9 към чл.90 от Указанията  - Стандартна таблица на разходите за единица продукт по процедура BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" - документ

 

 

Facebook
On-line потребители

В момента има 64  гости и няма потребители и в сайта